VII CONCURS DE COMPOSICIÓ MARIA DOLORS CALVET

Amb la finalitat d’estimular la creació d’obres per a la pedagogia del piano, es convoca el setè premi de composició Maria Dolors Calvet. Aquest premi es va convocar per primera vegada l’any 2007 i és de periodicitat biennal.

El premi és convocat per  l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. També participen en la seva organització VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet.

La dotació econòmica del premi la farà l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.


Podeu enviar els vostres dubtes o solicitar aclariments a Joan Cuscó i Clarasó / Centre de Documentació de Vinseum: [email protected]

Descarrega't les bases del concurs en PDF
Descárgate las bases del concurso en PDF (castellano)

1.- OBJECTE

L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar en el VII concurs de composició Maria Dolors Calvet.

2.- REQUISITS

Per poder participar al Concurs de composició Maria Dolors Calvet cal reunir els requisits següents:

  • Al concurs hi poden participar tots els compositors que ho desitgin, sense limitació d’edat i amb un màxim de dues obres.
  • Les obres han de ser inèdites. No s’han d’haver interpretat, publicat o difós anteriorment (ni amb el títol actual ni amb cap altre). I no poden haver estat guardonades en cap altre concurs ni haver rebut ajudes per a la seva creació. Els concursants han d’incloure la declaració jurada que ho garanteixi.
  • Poden optar a aquest premi obres per a la pedagogia del piano amb una durada màxima de 10 minuts.
  • Les obres presentades han d’estar adreçades a alumnes que estiguin cursant els nivells inicial i elemental de l’instrument.
     
3.- INSCRIPCIONS

La convocatòria del concurs es farà mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i els mitjans de comunicació locals i nacionals que es considerin adients i a través de les Escoles Municipals de Música (mitjançant col•laboració amb l’ACEM) i des de l’ACC (Associació Catalana de Compositors). S’editaran les bases en PDF i en paper per part de l’Ajuntament  i de Vinseum.

El termini de presentació de les obres serà el 20 de desembre de 2021.

Els interessats han de presentar quatre còpies de la partitura, impresa en paper mitjançant un programa informàtic, en un sobre tancat i signat amb pseudònim. El pseudònim també s’ha d’escriure a la primera pàgina de la partitura.

Dins del sobre tancat de la partitura, hi ha d’anar un altre sobre tancat i signat amb el mateix pseudònim amb la següent documentació:
-    Fotocòpia del DNI, passaport o document acreditatiu
-    Breu currículum de l’autor
-    Dades de localització de l’autor (adreça, telèfons, correu electrònic...)

Les obres s’han d’enviar a:
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 
Plaça Jaume I, 1
08720 Vilafranca del Penedès

4.- PARTICIPACIÓ

La participació és oberta a tots aquelles persones que vulguin presentar una obra al concurs. 
Qualsevol compositor/a, pedagog/a o músic/a pot presentar-se entrant l’obra a la recepció de Vinseum dins els terminis establerts. 
La participació al concurs és gratuïta.

Finalitzat el termini de presentació, el jurat avaluarà totes les obres tenint en compte els criteris que estableixen les bases del concurs.
La partitura guanyadora serà la que hagi obtingut més puntuació per part del jurat. 

5.- JURAT

El jurat està format per quatre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la pedagogia, de la interpretació i de la composició per i del piano: Ludovica Mosca (que actuarà com a  presidenta), Benjamí Santacana, Carlota Baldrís i Montserrat Ríos.

Tots els membres del jurat tindran veu i vot. El Jurat tindrà les màximes facultats per a interpretar les bases.

El jurat haurà d’aixecar acta del resultat del concurs.

La resolució del jurat i l’acta de proclamació de l’obra guanyadora es donarà a conèixer  el  21 de juny de 2022, mitjançant acte públic. També es comunicarà a tots els participants de forma individual.

6.- PREMI

El concurs està dotat amb un únic premi de 1.500 euros.
L’import del premi estarà subjecte a la retenció de l’IRPF conforme a l’establert a la legislació vigent.
L’import del premi és per a la feina de composició.
L’obra guanyadora serà dipositada a l’Arxiu Musical de VINSEUM. La resta es podran recollir en el termini màxim de tres mesos (passat aquest temps es destruiran).
L’obra guanyadora serà publicada abans de la següent convocatòria del premi per una editorial especialitzada.
L’acceptació del premi inclou els drets de publicació de l’obra per part de Dinsic, Publicacions Musicals en col•laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  i Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.
El premi serà ratificat per l’òrgan de govern competent que correspongui a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

7.- PAGAMENT

El premi s’abonarà mitjançant un únic pagament.
No podrà realitzar-se el pagament del premi en tant que la persona guanyadora no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat o amb la hisenda municipal.

8.- PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal, nom i cognoms, edat, imatges i fotografies, on apareguin els participants, relacionades amb la difusió del concurs, podran ser difoses, amb la seva autorització prèvia, en publicacions, xarxes socials, així com a la web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i a qualsevol altre mitjà de comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

9.- CLÀUSULA FINAL

El fet de concursar implica l’acceptació total de les bases i les decisions del jurat.
La persona guanyadora cedeix els drets de publicació i difusió de l’obra guanyadora a les tres entitats que participen en el Concurs: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, VINSEUM i EMM Maria Dolors Calvet.