Ajuts

Reduccions quotes CURS 2024-2025

Les següents reduccions només seran d’aplicació per a les famílies i els alumnes empadronats a Vilafranca del Penedès durant el curs 2023-2024, excepte per a aquells alumnes de fora de Vilafranca del Penedès que estiguin matriculats ininterrompudament a l’escola des del Curs 2016-2017, que mantindran la bonificació mentre segueixin matriculats a l’escola i aquest sigui el model econòmic del centre.

1.- Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

2.- Les famílies acollidores tindran un 10% de descompte en la mensualitat. Les famílies acollidores són les que acullen infants i adolescents en situació de risc i que són tutelats per la Generalitat de Catalunya.

3.- Si hi ha dos o més membres d’una mateixa unitat familiar matriculats a l’escola, tindran un 10% de descompte en la mensualitat, a partir del moment en que es faci efectiva la matrícula del segon inscrit.

4.- La unitat familiar que tingui una persona que acrediti estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindranun 30% de descompte en la mensualitat, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de la unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). Tindran el 50% de descompte en la mensualitat si la situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica afecta a tots els membres actius de la unitat familiar.

5.- Les persones que acreditin estar jubilades, pensionistes o famílies monoparentals tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

6.- Els fills de les unitats familiars on els 2 progenitors estiguin jubilats o siguin pensionistes tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 7.- Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI (salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar.

7.- Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI (salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar.

8.- Els descomptes assenyalats als números 1 al 7 no seran acumulables.

9.- Els alumnes empadronats a Vilafranca tindran una bonificació del 7% en la matrícula i en la mensualitat.

10.- Als alumnes que cursin un segon instrument se’ls aplicarà un 10% de descompte de l’assignatura del segon instrument.

11.- La família nombrosa o acollidora que tingui inscrits a l’escola 3 o més membres de la mateixa unitat familiar rebrà un 5% addicional de bonificació per cada alumne.

12.- Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i del Padró de l’Ajuntament de Vilafranca.